Referanseprosjekter

Oppdrag for selskapet Arne Olav Lund AS i samarbeid med NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) på Skotfoss i Skien kommune. Dette prosjektet var et tiltak mot jordskred i områder utsatt for kvikkleireras. Oppdaget uført i 2023.

Arbeidet involverte fylling av store mengder materiale, spesielt kult i 30-300 kornstørrelse, for å styrke terreng og motvirke erosjon. Som en del av erosjonsbeskyttelsen ble det benyttet opp til 10.000 tonn masser. For at området skulle gjenopprettes til sin tidligere tilstand ble sand jevnt fordelt på toppen av sjøbunnen. Målet til å forebygge skredulykker og å redusere risikoen for jordskred var oppnådd.

Oppdraget ble utført for Risa AS, som var leverandør av veikontrakter for Statens vegvesen. Hovedformålet med prosjektet var å rense flere fangdammer langs E18 og riksvei 19 for vegetasjon og forurensning. Dette inkluderte nødvendig vedlikehold og tømming av fangdammer. Regelmessig tømming av sedimentasjonskammeret forlenger dammens levetid. Oppdraget utført i perioden 2021-2022.

Fangdammer ved hovedveier utgjør kritiske strukturer som er strategisk plassert langs veibaner. Formålet med disse dammene er å redusere erosjon og forbedre vannkvaliteten. De fungerer ved å sakke ned og fange opp overflatevann fra veien. Dette gir sediment og partikler muligheten til å avsettes i dammen i stedet for å forårsake skade på veibanen eller bli transportert til nærliggende vannveier. Dette beskytter veinettet, reduserer miljøpåvirkningen fra veitrafikk og bidrar til å opprettholde et sunt og bærekraftig miljø.

Oppdrag for selskapet Mesta AS, bru ved Semsbyveien (fylkesvei 256) i Sem. Sikringen av bruens fundamenter ble nødvendig på grunn av et steinras som gikk ned i elva. Dette utgjorde en fare for at fundamentene til brua kunne kollapse. Som en respons på dette, ble det utført omfattende tiltak for å sikre skråningen og beskytte bruens struktur. Oppdaget uført i 2021.

Opprydding av sjøbunnsforsøpling i Frierfjorden

Dette oppdraget var spesielt utfordrende på grunn av dybden, da arbeidet foregått på dybder som varierte fra 6 til over 20 meter. For effektiv rydding av sjøbunnen ble en sugeenhet brukt til å fjerne forurensende materialer fra vannet. Dette var et samarbeidsprosjekt med et dykkefirma som hadde ekspertise innen dykking og undervannsarbeid. Dette tiltaket bidro til å gjenopprette sjøbunnen og forbedre miljøet i Frierfjorden. Oppdaget uført i 2021.

Oppdraget for Becker Entreprenør AS i Frogner, Sørum, hadde som mål å forberede området for opprettelsen av et massedeponi. Dette inkluderte fjerning av organisk materialer og håndtering av overskuddsmasser, samtidig som det ble lagt til rette for bærekraftig bruk av området for landbruk etter at deponiet var fullt. Oppdaget uført i 2021.

Oppdraget ble utført for Tveito Maskin AS i Sauherad, Telemark i 2021. Opprydningsarbeidet etter raset av sprengstein som gikk mot Sauarelva, var en kritisk innsats på grunn av tilstedeværelsen av kvikkleire i området. Raset førte til en potensiell fare for ytterligere erosjon og skade, og derfor ble det utført omfattende tiltak for å gjenopprette og stabilisere området.

Sikring av toppen av fjellskjæring på Ekli i Skien for John Kleveland AS. Det hadde rast ut jordmasser ned i byggegrop fra toppen, så det ble fjernet masser, rensket og sikret skjæring slik at en unngår nye ras i byggeperioden. Oppdaget uført i 2019.

Opprydding av ras ved Falkumelva i Skien

Oppdraget består av å rydde opp etter en utglidning av ca. 500m3 siltmasser fra en bratt skråning ned mot elven.
Vi har rydde opp å sikre området ved å avlaste skråningen med en motfylling, bygge opp skråningen med masser med større friksjon, etablerer skogen og natur tilbake for å unngå sår i landskapet og forebygge for neste ekstremvær. Oppdaget uført i 2019.

Hasteoppdrag for Staten vegvesen og Mesta i kanalen på Ulefoss etter lite ras fra gammel steinmur. Store stein var fjernet slik at Kanalbåtene Viktoria og Henrik Ibsen kunne seile trygt forbi. Oppdaget uført i 2019.