Velkommen til Norsk Erosjon og FlomsikringNorsk erosjon- og flomsikring AS (Nefs) ble startet i slutten av 2017 i Skien.

Selskapet har bygge opp et fagmiljø innen erosjonshåndtering- og flomsikring med vekt på forebygging, samt håndtering av miljøskader etter hendelser.

Stifter er Roar Kjendalen som i dag blant annet driver Grenland hage & landskap AS. Han har bakgrunn som ingeniør innen bygg og anlegg, er anleggsgartnermester og har fagbrev i maskinførerfaget. Han har lang erfaring fra anleggsbransjen samt landbruk, skogbruk – herunder utdanning som Skogagronom.

Noen definisjoner:
Med erosjon menes blant annet jordskred i områder som domineres av kvikkleire/marinleire.

Flomsikring er bygging og vedlikehold av forebyggende flomvern i vassdrag og flomveier.

Miljøskadesanering menes opprydding av skader – f eks forurenset grunn og masser – i vassdrag strandsone, havnebasseng, mv etter hendelser; samt påfølgende tilrettelegging for å tilbakeføre områder for å sikre biologisk mangfold.

Norsk Erosjon og Flomsikring AS skal være førstevalget til kjøpedyktige kunder med behov for forebyggende tiltak for erosjon, ras og flom, opprydding av søppel i strandsonen, elver og i våtmarker. Ras, flom og skadesanering etter ekstremvær, utomhusanlegg, mudring og annet anleggsarbeid i områder med bløt og ustabile grunnforhold eller behov for lang rekkevidde.