Norsk Erosjon og Flomsikring AS tilbyr et bredt spekter av forebyggende løsninger for flom og naturskader, opprydding og skadesanering etter ekstremvær, bygg og entreprenørtjenester til statlige bedrifter, fylkeskommuner, kommuner, bedrifter og private kunder.

Noen av produktene er:

 • Prosjektering av forebyggende tiltak for flom og erosjon i elver og innlandssjøer
 • Konsulentoppdrag for skadesanering ifbm. flom, ras og miljøskader i strandsone, våtmarker og innlandssjøer
 • Rensk av elever og utløp
 • Skjøtsel av vegetasjon på elvekanter og i skråninger
 • Bygging av flomvern
 • Opprydding etter leirskred og flomskader
 • Mudring av elever, havner og våtområder
 • Drenering av myrer og våtområder
 • Sanering og rensk av søppel på bunn ned til 10meters dybde
 • Rensk av strender og strandsoner i sjøen og innlandssjøer for søppel, båtvrak og annen forurensing
 • Hogst og fornying av vegetasjon langs strandsonen og elvekanter, samt fjerning av gamle trær som detter ut i elver og bekker
 • Graving på områder med dårlig bæreevne i massene
 • Forbedring av elver og vannveier for biologisk mangfold og fiske
 • Fjerning av uønskete plantearter
 • Bygging og vedlikehold av moloer og bryggeanlegg
 • Terrengarbeider i områder med fare for leirskred og bløte masser
 • Opprydding og fjerning av ulovlig fyllinger langs elver og i områder med skredfare
 • Rivning av konstruksjoner, bygninger, brygger og broer i strandsoner og i elver
 • Utleie av maskin m/fører til andre anleggsentreprenører

Omfanget av produktene varierer fra enkle tjenester og produkter til totale løsninger. Variasjonen i type produkter som tilbys medfører også variasjon i type kontrakter, fra engangskontrakter til langsiktige kontrakter.